Sędzia Sportowego Tańca Towarzyskiego Dariusz Kurzeja

Sędzia Sportowego Tańca Towarzyskiego Dariusz Kurzeja

Autor 0

Sędzia sportowego tańca towarzyskiego

…to zwykle były tancerz lub tancerka. Gdy tańczyłem sportowo nie planowałem uczyć tańca kogokolwiek, a cóż dopiero oceniać wychowanków innych Szkół Tańca. Po prostu, naturalną koleją rzeczy było, by po uzyskaniu I kategorii Instruktora Tańca w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Katowicach, zacząć prowadzić sportowe pary taneczne. Dlatego obok zwykłych Kursów Tańca powstał Taneczny Klub Sportowy. By pary sportowe mogły uzyskiwać satysfakcjonujące je wyniki, nie wystarczyło nam szkolić się u najlepszych w Polsce i na świecie. Trzeba było spojrzeć na turniej tańca od drugiej strony i to właśnie był szok! Już samo stażowanie na III kategorię sędziowską, prawie przyprawiło mnie o zawał. Zawsze byłem przekonany, jak większość par, że dany sędzia mnie nie lubi. Może się się nie zna, wspiera pary organizatora czy kolegi… i wiele innych bzdurnych przekonań, które i owszem, zdarzają się jak w każdej dyscyplinie, ale marginalnie. Praca sędziego okazała się dla mnie porządnym kawałkiem rzetelnej roboty do wykonania. Zatem od siebie wymagam więcej niż od par czy zawodników, których oceniam. Cały czas dbam o aktualną wiedzę i szkolę swoje oko. Mam dziś I kategorię sędziowską. Jako sędzia sportowego tańca mam uprawnienia World Dance Council oraz World Dance Sport Federation. W PTT oceniam też Show Dance, Disco Dance, Hip Hop, Mambo oraz Electric Boogie i Break Dance. Poniżej możesz zobaczyć przepisy sędziowskie, czyli co trzeba wiedzieć i zrobić by zostać sędzią. Przykłady podstawowych figur w jednym tylko z 10 obowiązkowych tańców towarzyskich. Na filmach obok kliku z naszych tancerzy klasy S, Milena, Patrycja, Kinga, Szymon, Tomek…

 

Kategorie sędziowskie w tańcu i zasady ich przyznawania.

 

1. Sędzią sportowego tańca towarzyskiego może być członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Tanecznego (dalej PTT), który ukończył 21 lat. Posiada zdany egzamin dojrzałości oraz klasę taneczną S w co najmniej jednym stylu tanecznym. Uzyskał uprawnienia do oceny uczestników rywalizacji tanecznej na podstawie właściwych przepisów PTT. Złoży deklarację sędziego, a w przypadku aktywnych tancerzy także oświadczenie o zakończeniu kariery amatorskiej w jakiejkolwiek organizacji tanecznej.

 

2. Wprowadza się następującą specjalizację sędziów:
 • 2.1. Sędzia Sportowego Tańca Towarzyskiego – STT,
 • 2.2. Sędzia Freestyle i Jazz Dance – F&DJ,
 • 2.3. Sędzia Rock and Roll i Boogie Woogie – R’n’R i BW
 • 2.4. Sędziowie STT uzyskują kategorie sędziowskie: III, II, I.

 

3. Dokumentem stwierdzającym posiadanie danej kategorii i specjalności sędziowskiej jest książeczka sędziowska PTT.

 

4. Książeczki sędziowskie są ewidencjonowane i wydawane odpłatnie przez ZG PTT.

 

5. Sędziowie STT posiadający daną kategorię sędziowską mają prawo sędziowania:
 • a) z kategorią III – w turniejach klasy: H, G, F, E, D, C, B, w turniejach grup hobby grup sportowych seniorskich,
 • b) z kategorią II – w turniejach klasy: H, G, F, E, D, C, B, A,
 • c) z kategorią I – w turniejach klasy: H, G, F, E, D, C, B, A, S, zawodowcy.

Sędziowie z kategorią wyższą zachowują uprawnienia przysługujące sędziom z kategorią niższą. W przypadku turniejów OPEN sędzia sportowego tańca towarzyskiego ma prawo sędziować te kategorie wiekowe, w których najwyższa z możliwych klas pozostaje w zgodności z zapisami punktów a), b), c).

 

6. Sędzia sportowego tańca towarzyskiego nie może sędziować wyższych klas tanecznych od klas wynikających z posiadanych uprawnień.

 

7. Uzyskiwanie uprawnień sędziego STT Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

7.1 Warunki stawiane kandydatom na sędziego STT, staż kandydacki, indeks kandydata:

 

7.1.a) Kandydat na sędziego musi:

 • – spełniać warunki określone w pkt 1 – ukończone 21 lat,
 • – być obywatelem polskim,
 • – być członkiem zwyczajnym PTT,
 • – mieć ukończony kurs kwalifikacyjny Ministerstwa Kultury i Sztuki o kierunku taniec towarzyski,
 • ­– złożyć pisemny wniosek o wydanie indeksu kandydata na sędziego PTT wraz z załącznikami (skan dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenie potwierdzające posiadanie klasy S, skan książeczki startowej, skan dyplomu nauczycielskiego, skan świadectwa dojrzałości),
 • – wnieść na konto PTT opłatę egzaminacyjną (500 zł kat.III, 650 zł kat.II, 700 zł kat.I)
 • – zdać egzamin.

Indeks jest dokumentem uprawniającym do odbycia stażu sędziowskiego przy komisji sędziowskiej turnieju. Oceny kandydata odbywającego staż nie mają wpływu na wyniki turnieju. Indeksy są ewidencjonowane i wydawane przez biuro ZG PTT. Staż kandydacki jest zaliczany podpisem sędziego głównego w indeksie.

Decyzja sędziego głównego przy zaliczaniu stażu jest ostateczna.

 

7.1. b) Kandydat ma prawo:

–  uczestniczyć w odprawach sędziowskich celem zapoznania się z procedurami sędziowskimi turnieju,

–  do obrony swoich ocen w oparciu o posiadana wiedzę taneczną.

 

7.1 c) Kandydat ma obowiązek:

– na 7 dni przed turniejem zgłosić organizatorowi i sędziemu głównemu chęć odbycia stażu,

– przed odprawą sędziowską zgłosić się z indeksem do sędziego głównego,

– przebywać w czasie turnieju w miejscu wskazanym przez sędziego głównego,

– udostępnić w każdym czasie, sędziemu głównemu, oceny wystawione parom tanecznym,

– nosić w trakcie sędziowania odpowiedni ubiór stosowny do imprezy,

– posiadać własne karty sędziowskie oraz materiały piśmienne.

 

7.2. Uzyskiwanie poszczególnych kategorii sędziowskich:

 

7.2. a) Kategorię III może uzyskać kandydat nie wcześniej niż po upływie 1 roku od otrzymania indeksu i rozpoczęciu stażu kandydackiego, który:

– zaliczył minimum 10 turniejów jako stażysta (wpis do indeksu),

– złożył pisemny wniosek o uzyskanie III kategorii,

– wpłacił na konto ZG PTT opłatę egzaminacyjna,

– zdał egzamin praktyczny ze znajomości rytmów tanecznych w oparciu o wszystkie figury taneczne obowiązujące tancerzy klas H, G, F, E, D, C oraz zasad prawidłowego łączenia figur,

– zdał egzamin teoretyczny z zakresu figur tanecznych wyszczególnionych w „Wykazie figur tanecznych” dla sędziów kategorii III. Definicje pojęć takich jak: Feet Positions, Alignment (Direction), Amount of Turn, Rise and Fall, Footwork, CBM, CBMP, Sway, Rhythm, Timing. Znajomości akcji występujących w figurach i zasad budowania prawidłowego ustawienia sylwetki tancerki i tancerza oraz trzymania w poszczególnych tańcach i figurach. Znajomości Przepisów Sędziowskich i Sportowego Tańca Towarzyskiego.

 

UWAGA: Z egzaminu z techniki tańców standardowych lub latynoamerykańskich zwolnieni są odpowiednio w stylach tanecznych dyplomowani nauczyciele tańca na poziomie co najmniej Associate (ISTD lub innej honorowanej przez PTT organizacji). W przypadku negatywnej oceny komisji egzaminacyjnej sędzia może ponownie podejść do egzaminu po upływie 6 miesięcy.

 

7.2. b) Kategorię II może uzyskać sędzia kategorii III nie wcześniej niż po upływie 1 roku od czasu uzyskania kategorii III, który:

– sędziował minimum 20 turniejów tanecznych (wpis do książeczki sędziowskiej) oraz 5 turniejów stażowych z udziałem par klasy A (wpis do indeksu)

– złożył pisemny wniosek o uzyskanie II kategorii,

– wpłacił na konto ZG PTT opłatę egzaminacyjną,

–  zdał egzamin praktyczny i teoretyczny z zakresu figur tanecznych wyszczególnionych w „Wykazie figur tanecznych” dla sędziów kategorii II oraz jak dla kandydatów i sędziów kategorii III (definicje, przepisy, akcje, itp.).

 

UWAGA: Z egzaminu z techniki tańców standardowych lub latynoamerykańskich zwolnieni są odpowiednio w stylach tanecznych dyplomowani nauczyciele tańca na poziomie co najmniej Licenciate (ISTD lub innej honorowanej przez PTT organizacji). W przypadku negatywnej oceny komisji egzaminacyjnej sędzia może ponownie podejść do egzaminu po upływie 6 miesięcy.

 

7.2. c) Kategorię I może uzyskać sędzia kategorii II nie wcześniej niż po upływie 1 roku od czasu uzyskania kategorii II, który:

– sędziował minimum 30 turniejów tanecznych (wpis do książeczki sędziowskiej) oraz 10 turniejów stażowych z udziałem par klasy S (wpis do indeksu),

– złożył pisemny wniosek o uzyskanie I kategorii,

– wpłacił na konto ZG PTT opłatę egzaminacyjną,

– zdał egzamin praktyczny i teoretyczny z zakresu figur tanecznych wyszczególnionych w „Wykazie figur tanecznych” dla sędziów kategorii I oraz jak dla kandydatów i sędziów kategorii II oraz kategorii III (definicje, przepisy, akcje, itp.), który ma formę fachowej dyskusji na temat rozwoju twórczości artystycznej w Sportowym Tańcu Towarzyskim oraz systemów i sposobów oceny, a także budowania wizerunku sędziego.

 

UWAGA: Z egzaminu z techniki tańców standardowych lub latynoamerykańskich zwolnieni są odpowiednio w stylach tanecznych dyplomowani nauczyciele tańca na poziomie co najmniej Fellow (ISTD lub innej honorowanej przez PTT organizacji).W przypadku negatywnej oceny komisji egzaminacyjnej sędzia może ponownie podejść do egzaminu po upływie 6 miesięcy.

 

7.3. Komisja egzaminacyjna jest powoływana przez Prezydium ZG PTT w składzie 3 osób. Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej typuje Komisja ds. Sędziów i Skrutinerów. Decyzje komisji egzaminacyjnej są ostateczne.

 

7.4 Osoby, które uzyskały określoną kategorię wnoszą na rzecz ZG PTT jednorazową opłatę wynikającą z podwyższenia kategorii jako warunek wpisu tej kategorii do książeczki sędziowskiej.

 

7.5 Umieszczenie sędziego na Liście Sędziów i Skrutinerów PTT jest odpłatne (kandydat 150 zł – rok, sędzia sportowego tańca towarzyskiego 350 zł kat.III, 450 zł kat.II, 550 zł kat.I – rok) i wymaga corocznego wznowienia oraz obecności na wszystkich wykładach obowiązkowego szkolenia sędziowskiego (opłata za szkolenie 400 zł), które odbywa się w terminie podanym przez ZG PTT.

Usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniu należy przedkładać do Komisji ds. Sędziów i Skrutinerów najpóźniej w dniu szkolenia (jedynie w uzasadnionych przypadkach losowych usprawiedliwienie takie może być wniesione w terminie późniejszym). Jeśli usprawiedliwienie zostanie uznane, dopuszcza się sędziego do udziału w szkoleniu w terminie drugim.

 

7.6 Sędzia sportowego tańca towarzyskiego, który przez okres 3 lat nie uczestniczył w pracach komisji sędziowskich turniejów, jest zobowiązany do aktualizacji uprawnień sędziowskich. Polega ona na odbyciu stażu sędziowskiego w ilości 5 turniejów w najwyższej uprawnionej przez posiadaną kategorię sędziowską klasie tanecznej w obecności komisji sędziowskiej oraz zdaniu egzaminu z aktualnych Przepisów Sędziowskich oraz STT. Stażowanie potwierdzone jest każdorazowo wpisem w protokole sędziego głównego.

 

7.7 Punkt 7.6 nie ma zastosowania w przypadku członków zwyczajnych, którzy utracili lub zrzekli się uprawnień sędziowskich, a chcących ponownie się o nie ubiegać. W ich przypadku obowiązuje normalna procedura uzyskania uprawnień opisana wyłącznie w punktach  7.1 i 7.2.

 

7.8 Wybitni tancerze i trenerzy mogą ubiegać się o przystąpienie do egzaminu na określona kategorię sędziowską (z pominięciem stażu kandydackiego ) po przedstawieniu dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów formalnych stawianym sędziom PTT (pkt.1 oraz 7.1). Decyzję o umożliwieniu skorzystania z ww. trybu uzyskania uprawnień sędziowskich podejmuje Prezydium ZG PTT na wniosek Komisji ds. Sędziów.

Oto przykłady podstawowych figur tanecznych Walca angielskiego. Jest to niezbędne minimum figur Walca, wymagane od każdego dobrego nauczyciela tańca i sędziego. Pozwala doprowadzić parę od klasy hobby H do klasy sportowej D. Potem wymagania niestety rosną, technika, interpretacja rytmu, przebieg ruchu, motoryka ruchu, kształty, linie, swing, floor craft, focus, przepływ energii… to znowu podstawy by poprzez klasy sportowe C i B, dotrzeć do klasy mistrzowskiej A. Klasę międzynarodową S otrzymują już tylko wybitne pary taneczne i sędziują je tylko najlepsi sędziowie. Nasza Szkoła Tańca wytrenowała pary sportowego tańca towarzyskiego, zarówno klasy mistrzowskiej A jak i międzynarodowej S, w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Nasi sędziowie sędziują turnieje od Ogólnopolskich, poprzez Mistrzostwa Okręgów, turnieje międzynarodowe i zagraniczne, Grand Prix Polski, Puchar Polski do Mistrzostw Polski w klasach A i S włącznie.

 

Walc Angielski. Figury podstawowe, których nauczy cię u nas każdy instruktor :

 

1. Back Whisk
2. Backward Lock Step (Back Lock)
3. Chasse from Promenade Position
4. Closed Wing
5. Contra Check
6. Cross Hesitation after Open Impetus Turn (Open Impetus and Cross Hesitation)
7. Double Reverse Spin
8. Drag Hesitation
9. Fallaway Natural Turn
10. Fallaway Natural Turn
11. Fallaway Whisk (after 1–3 Natural Turn)
12. Forward Lock Step
13. Hesitation Change
14. Hover Corté
15. Impetus Turn (Closed)
16. Left Whisk
17. LF Change (Reverse to Natural)Closed
18. Natural Spin Turn
19. Natural Turn
20. Open Impetus Turn
21. Open Telemark and Wing
22. Open Telemark into Cross Hesitation (Open Telemark and Cross Hesitation)
23. Outside Change
24. Outside Spin
25. Passing Natural Turn (from PP)
26. Progressive Chasse to Right
27. Quick Natural Spin Turn
28. Quick Wing
29. Reverse Corte
30. Reverse Pivot
31. Reverse Turn
32. RF Closed Change (Natural to Reverse)
33. Running Spin Turn
34. Telemark (Closed Telemark)
35. Turning Lock
36. Turning Lock to Right
37. Underturned Outside Spin
38. Weave from PP (after Open Impetus Turn)
39. Weave from PP (after Whisk)
40. Weave in Waltz Time (Basic Weave)
41. Whisk
42. Wing Following Open Impetus Turn  (Open Impetus and Wing)

 

Oprócz Walca angielskiego mamy jeszcze tańce standardowe, takie tańce jak : Tango argentyńskie, Walc wiedeński, Foxtrot i Quickstep. Tańce latynoamerykańskie to Samba brazylijska, kubańska Cha Cha Cha i Rumba, Paso Doble hiszpańskie oraz amerykański Jive. Są wyjątkowe pary, które wszystkie te 10 tańców potrafią zatańczyć na poziomie mistrzowskim i to je właśnie oceniam, między innymi, na Mistrzostwach Polski w 10 Tańcach 2018 w Lublinie. Prawdziwą ucztą taneczną jest ocenianie Turnieju Tańca o Puchar Profesora Mariana Wieczystego, prekursora tańca towarzyskiego w naszym kraju.

Komentarze
0

Zostaw komentarz